hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU
ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH

DLA PENSJONATÓW

Załącznik Nr 2 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
 Dz.U. Nr 188, poz.1945

 

zwroty nieobowiązujące - są przekreślone
zmiany wynikające z rozp. z dn. 08.08.2002 r. - są wyróżnione kolorem czerwonym
zmiany wynikające z rozporządzenia z dnia 19.08.2004 r. są wyróżnione kolorem zielonym


  1. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
  2. Instalacje i urządzenia techniczne
  3. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu
  4. Część mieszkalna
  5. Oferta usług podstawowych i uzupełniających
  6. Kwalifikacje zawodowe personelu Inne
  7. Zał. nr 8 - Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów, do potrzeb osób niepełnosprawnych

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

Lp.

WYMAGANIA

***** **** *** ** *
1. Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

O

O

     
  Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku. Dopuszcza się usytuowanie części mieszkalnej w odrębnych pawilonach, pod warunkiem należytego informowania klientów.    

O

O

O

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
2. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem chłodnego powietrza z zewnątrz O O O O O
3. Wydzielona droga dostaw O O      
4. Infrastruktura techniczna przy obiekcie (utwardzona nawierzchnia dojazdowa i piesze dojścia, zewnętrzne oświetlenie, wydzielone zaplecze gospodarcze) Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oraz oświetlenie dojść i dojazdu O O O O O
5. Strzeżone garaże lub strzeżone parkingi. Na życzenie gości odstawienie samochodów na parking  Nie dotyczy pensjonatów zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości O O      
6. Garaże lub parkingi.

W pensjonatach zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej wydzielone miejsca postojowe i możliwość parkowania maksymalnie 400 m od obiektu. Na życzenie gości rezerwowanie miejsc na parkingach.

    O    
7. Możliwość parkowania środków lokomocji gości przy obiekcie lub maksymalnie 400 m od obiektu       O O
8. Zagospodarowanie terenu: zieleń ozdobna i izolacyjna. Nie dotyczy obiektów w zwartej zabudowie miejskiej. O O O O O

o - wymaganie obowiązuje
j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny

1) - wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie.
2) - dopuszcza się elementy dwufunkcyjne
3) - którego program został zatwierdzony przez wojewodę, prowadzony przez szkoły publiczne i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zakresie hotelarstwa oraz przez organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych hotelarzy.

3) praktyka hotelarska:
a) w odniesieniu do przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie na własny rachunek - praktyka potwierdzona wpisem do ewidencji gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców działalności obejmującej usługi hotelarskie albo wpisem do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
b) w odniesieniu do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy - praktyka potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez przedsiębiorcę spełniającego warunki, o których mowa w lit. a)

4) potwierdzona dokumentami określonymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 70, poz. 824), albo świadectwem znajomości języka obcego wystawionym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub oceną z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub oceną z egzaminu z języka obcego na studiach wyższych udokumentowana wpisem do indeksu. Nie wymaga dokumentowania znajomość języka obcego przez osoby posiadające wykształcenie hotelarskie.

"art. 32. 1. Znajomość języka obcego dokumentuje się dyplomem ukończenia studiów filologicznych, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub świadectwem ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym za granicą.
2. Osoby, które nie legitymują się dokumentami wymienionymi w ust. 1, moga złożyć egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjna języków obcych, o której mowa w ust. 3.
3. Komisje egzaminacyjne języków obcych powołują wojewodowie spośród osób znajdujących się na liście ministra właściwego do spraw turystyki, ogłoszonej w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw turystyki.
4. Minister Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, może uznać za udokumentowaną znajomość języka obcego potwierdzoną świadectwem wystawionym przez inne instytucje niż wymienione w ust. 1."

6) potwierdzona świadectwem zdania egzaminu przeprowadzonego przez szkołę kształcącą w zakresie hotelarstwa, lub organizację bądź stowarzyszenie, którego celem statutowym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych hotelarzy.

[hotelarze.pl - 2005]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl